باحال

وقتی من به دنیا اومدم پدرم ۳۰ سالش بود یعنی سنش ۳۰ برابر من بودوقتی من ۲ ساله شدم پدرم ۳۲ ساله شد یعنی ۱۶ برابر من.وقتی من ۳ ساله شدم پدرم ۳۳ ساله شد یعنی ۱۱ برابر من.وقتی من ۵ ساله شدم پدرم ۳۵ ساله شد یعنی ۷ برابروقتی من۱۰ ساله که شدم پدرم ۴۰ ساله شد یعنی ۴ برابر.من وقتی من ۱۵ ساله شدم پدرم ۴۵ ساله شد یعنی ۳ برابر من.وقتی من ۳۰ ساله شدم پدرم ۶۰ ساله شد یعنی ۲ برابرمن می ترسم اگه ادامه بدم از پدرم بزرگتر بشم!!! :lol: :lol:

/ 1 نظر / 7 بازدید