تست جالب روانشناسی

میشدیداگر امتیازتان بین ۲۷ تا ۲۹ است: شما میبایست در ماه آبان متولد میشدیداگر امتیازتان بین ۳۰ تا ۳۲ است: شما میبایست در ماه مهر متولد میشدیداگر امتیازتان بین ۳۳ تا ۳۵ است: شما میبایست در ماه شهریور متولد میشدیداگر امتیازتان بین ۳۶ تا ۳۸ است: شما میبایست در ماه مرداد متولد میشدیداگر امتیازتان بین ۳۹ تا ۴۱ است: شما میبایست در ماه تیر متولد میشدیداگر امتیازتان بین ۴۲ تا ۴۴ است: شما میبایست در ماه خرداد متولد میشدیداگر امتیازتان بین ۴۵ تا ۴۶ است: شما میبایست در ماه اردیبهشت متولدمیشدیداگر امتیازتان ۴۷ است: شما میبایست در ماه فروردین متولد میشدید

/ 0 نظر / 7 بازدید