فراموش شدم....

غم فراموشی ...می روی شاید فراموشم کنی...با فراموشی هم آغوشم کنی ...می روم از رفتن من شاد باش...از غذاب دیدنم آزاد باش ...گرچه تو تنها تر از من می شوی ...آرزو دارم ولی عاشق شوی ...آرزو دارم بفهمی درد چیست ...تلخی برخورد های سرد چیست ...

/ 0 نظر / 25 بازدید