حامله شدن دخاگتر14ساله درانگلیس

انگلستان کودکان خود را به دنیا آوردند. امسال نیز در ماه فوریه، یک پسر نوجوان به نام «آلفی پاتن» 13 ساله از یک دختر 15 ساله به نام«شانتل استدمن» صاحب یک دختر بهنام «میسی» شد. البته پس از آن با انجام آزمایشات DNA مشخص شد کهاین کودک به یک نوجوان 14 ساله به نام «تیلور بارکر» تعلق دارد و نهبه «آلفی» 13 سال

/ 0 نظر / 13 بازدید