هزار حرف نگفته

هزار حرف نگفته

 

 

 
 

 فـصـل امـتـحـانات ...

مــن جـز مـرور رنگ چشـــمــانت ...

و خـط کشـیــدن زیــر دلتنگــی هــایم ...

هــیــچ درســـی نـدارم....

 

هزار حرف نگفته

 

هر چه بیشتر میخواهمت دورتر میشوی،

   بر گرد قول میدهم دیگر دوستت نداشته باشم!!!

 

هزار حرف نگفته

 

ای کاش انسانها همانقدر که از ارتفاع میترسیدند از پستی هم

میترسیدند ...!

 

هزار حرف نگفته

 

میگفت پایِ رفتن ندارم ..راست میگفت با سر رفت .. !

 

***

 

غمگـیـــن تــریـن جــای ِ خــاطــره ،اونجــاییـه کــه کــم کــم احســاس میکنــی

چهـــرهَ ش هــــم داره از یــــــادت میـــرِه !!!

  

هزار حرف نگفته

 

همــه چــی داشــت خــوب پیــش مـــی رفــت ...

کــه یهـــو بــه خــودمــون اومــدیــم دیدیـــم بـــــزرگ شـدیــــم !

 

 

هزار حرف نگفته

 

قرارمان ایــــــن نبود،

چتر مان دو تا شودوقتی باران در انحنای روزهای

پاییزیمان تند تند می بارد ...

 

***
 

 

بسیاری از «من هم دوستت دارم» ها

نتیجه رودربایستی ای هستند که «دوستت دارم» ها ایجاد می کنند ،

شما جدی نگیرید ...

 

***

 

فاحشه را خدا فاحشه نکرد ...!

آنان که در شهر٬ نان قسمت میکنند

 او را لنگِ تکه نانی گذاشته اند ..

.تا هر زمان که لنگِ هم آغوشی ماندند٬

 او را به نانی بخرند ...

 

 

 

 

تنـهایی . . .

 صــدای آکـاردئـونی ست . . .

 کـه هـیـچ وقـت نمی فـهممـ

ـاز کــجای خیـابـان می آید . . .

 

 

هزار حرف نگفته

 

 مـُـسـآفـر کناری ام که پـیـاده شـد

پـنـجـره ای گـیـرم آمـدبـاقـے مـسـیـر را گـریـسـتـم . . . .

 

 

هزار حرف نگفته

 

 

اهـل پـنـهـان کـاری نـیـسـتـــم ..!

اعـتـرافــ مـی کـنـــم : ..زمـــــــانــــــی دل یـــکــی را ســوزانـــده ام !!

حــالا .

.یـــــکـــــی..

یـــــکــــــی ..

یـــــــــکــــــی ..

دلــــم را مــی ســوزانـــنـــــد !!

 

 

***

 

 شمرده بودم ..

 پنج سیگار ..

 تا خانه ﮯ او راه بود ...

 حالا دیگر ، کوچه ب کوچه ..

 سیگار پشت سیگار ..

میگردم و نمــﮯ رسم...

 

هزار حرف نگفته

 

 خاطرات خیلی عجیبند

 گاهی اوقات می خندیم 

 به روزهای که گریه می کردیم

  گاهی گریه می کنیم

  به یاد روزهایی که می خندیدیم......!

 

***

 

 وقتی هستی

 معنی زندگی را شاید کودکان گل فروش سرچهارراه ها درک کنند

 و وقتی نیستی ...

 پیرمرد سیگار فروش کنارِ خیابان

من هم بینِ گل و سیگار ... تنها ... مانده‌ام 

 

هزار حرف نگفته

 

 درختان به من آموختند:

 که پایبندی هرکس به اندازه ی ریشه های اوست....

 به هر درختی نمی توان تکیه کرد !! 

 

هزار حرف نگفته

 

 نباید شیشه را با سنـــــــــگ بازی داد !

 نباید مست را در حال ِ مستــــــی . . .

 دست ِ قاضـــــــــی داد !

 نباید بی تفاوت ! چتر ماتـــــــــــــــــم را . . .

 به دست ِ خیــــــــــــــــس ِ باران داد !

 کبوترها که جز پرواز ِ آزادی نمی خواهند !

نباید در حصار ِ میـــــــــــــله ها . . . با دانه ای گنــــــدم . . .

   به او تعلیم ِ مانـــــــــــدن داد !  

/ 1 نظر / 42 بازدید